top of page

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem http://www.waspasport.eu (Polityka Prywatności).

Zapewniamy, że ZUPIL sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom świadczonych przez nas usług był na jak najwyższym poziomie i gwarantował jak największe bezpieczeństwo.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych marki WaspaSport. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do nas z prośbą o udzielenie informacji oraz marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany z Tobą korespondencji. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz ZUPIL sp. z o.o. Ponadto, będziemy udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany z Tobą wiadomości. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu. Dodatkowo, jeżeli wyrazisz zgody marketingowe – nie dłużej niż do momentu ich wycofania w dowolnym momencie - Twoje dane osobowe będą przetwarzane również do celów przesyłania Ci informacji handlowych i materiałów marketingowych marki WaspaSport.

 

Jak chronimy Twoje danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko administratorzy witryny, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania witryny lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: tomek@zupil.pl, ZUPIL z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Rudzkiej 285.
 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ZUPIL sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Rudzkiej 285, będący właścicielem marki WaspaSport.

bottom of page